Molekulární genetika

Molekulární genetika je odvětví genetiky, které se zabývá především pohledem molekulárně-biologickým. Jde o oblast, která se velmi prolíná s biochemií. Molekulární genetika se zabývá nukleovými kyselinami, geny, jejich produkty a vůbec všemi procesy na molekulární úrovni. Molekulární genetik pracuje především v laboratoři, kde využívá mnoha vysoce specifických diagnostických či experimentálních metod.

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny jsou přírodní biopolymery. Jsou zároveň také nositelkami genetické informace. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Deoxyribonukleová kyselina

DNA neboli deoxyribonukleová kyselina je nositelkou genetické informace u naprosté většiny známých organizmů. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Ribonukleová kyselina

RNA neboli ribonukleová kyselina má v buňkách celou řadu funkcí, kterými zajišťuje realizici genetické informace. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Transkripce

Transkripce je proces, v průběhu kterého dochází k přepisu genetické informace ze sekvence DNA do sekvence RNA. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Translace

Translace je proces, v průběhu kterého dochází k převodu informace uložené v RNA do sekvence aminokyselin. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Aminokyseliny

Aminokyseliny jsou základními stavebními jednotkami peptidů a proteinů. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Enzymy

Enzymy jsou biokatalyzátory, které zprostředkovávají celou řadu biologických reakcí. řada z nich je velice důležitá i pro molekulární biologii a genetiku Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Mutace

Mutace jsou odchylky od normální genetické informace. Význam těchto odchylek je různý, uplatňují se například v evoluci, ale často je jejich efekt vyloženě škodlivý. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Mutageny

Mutageny jsou faktory, které vyvolávají mutace. Většinou se jedná o faktory vysloveně škodlivé. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly.

Sdílejte tuto stránku